Home แนะนำเกม

แนะนำเกม

game guide

[RAN] HOW TO!! การ Login เข้าเกมและ Web Shop ด้วยประเภทไอดีต่างๆ

วิธีการ Login เข้าเกมและ Web Shop ด้วยประเภทไอดีต่างๆ

ขั้นตอนการใช้งาน Item Code เกม RAN

ขั้นตอน และวิธีการใช้งาน Item Code เกม RAN เด้ออ

ขั้นตอนการเติมเงินเกม RAN

ขั้นตอนการเติมเงินเกม RAN

กฏ กติกา มารยาทในการเล่นเกม

ข้อสำคัญเกี่ยวกับ กฏ กติกา มารยาทในการเล่นเกม ที่ผู้เล่นควรรู้

Game Guide (แนะนำเกมเบื้องต้น)

วิธีการควบคุม ตัวละครต่างๆ ภายในเกม

NPC (ต่างๆภายในเกม)

ตัวละครช่วยเหลือ ต่างๆภายในเกม

Game Info (ความน่าสนใจของเกม)

ความน่าสนใจของเกม และจุดเด่นต่างๆ ที่ไม่เหมื่อนใคร

Character (อาชีพต่างๆ ภายในเกม)

อาชีพ ต่างๆ และจุดเด่นสำคัญ ขอตัวละครนั้นๆ