[RAN] Maintenance Server ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 (09.00 - 14.00 น.)

[RAN] Maintenance Server ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 (09.00 - 14.00 น.)

[RAN] Maintenance Server ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 (09.00 - 14.00 น.)

แจ้งปิดปรับปรุงระบบเติมเงิน PlayMall วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 และผลกระทบจากการปรับปรุงระบบเติมเงิน

ในวันที่ 31 ม.ค. 61 จะเริ่มปิดการเลือกสกุลต่างประเทศใน PlayMall ทำให้สามารถเลือกได้เป็นสกุลไทยเท่านั้น

[RAN] Maintenance Server ในวันที่ 30 มกราคม 2561

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ในวันที่ 30 มกราคม 2561 (08.00 - 17.00 น.)

[RAN] Maintenance Server ในวันที่ 23 มกราคม 2561

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ในวันที่ 23 มกราคม 2561 (09.00 - 14.00 น.)

[RAN] ขั้นตอนวิธีแจ้งผู้กระทำผิด “เจตนากลั่นแกล้ง ปิดแม่”

ปิดแม่ โดนแน่ๆ !!!! ขั้นตอนวิธีแจ้งผู้กระทำผิด “เจตนากลั่นแกล้ง ปิดแม่”

[RAN] Maintenance Server ในวันที่ 16 มกราคม 2561

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ในวันที่ 16 มกราคม 2561 (09.00 - 15.00 น.)

[RAN] Maintenance Server ในวันที่ 9 มกราคม 2561

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ในวันที่ 9 มกราคม 2561 (09.00 - 14.00 น.)

[RAN] Maintenance Server ในวันที่ 4 มกราคม 2561

ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ในวันที่ 4 มกราคม 2561 (09.00 - 14.00 น.)