[RAN] Maintenance Server ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

683

Maintenance Server : วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

เวลา :
 09.00 น. – 14.00 น.

 ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ตามปกติทีมงาน RAN Online
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า